شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
مدیر مسئول: علی مصباح
سردبیر: محمدفنائی اشکوری
هیئت تحریریه:
غلام رضا اعوانی
رضا اکبریان
محسن جوادی
محمدحسین زاده یزدی
 
محمد سعیدی مهر
حسین غفاری
محمدفنائی اشکوری
غلام رضا فیاضی
 
محمد لگنهاوزن
 
 
 
 

 

شاپا چاپی: 4545-1735

بررسي مراتب وجود در نظام فلسفي فلوطين سعيده اميني/ حامد ناجي اصفهاني (ص 25)

تناسخ در نظام فلسفي سينوي و صدرايي زينب زيني وند/ محمود عبايي كوپايي/ حسين فلسفي (ص 41)

ارزیابی استدلال معرفت در آئینه نظریه توانایی عبدالله فتحی/ محمدباقر عباسی (ص 63)

بررسي ارتباط علم تجربي و جهان‌بيني از نگاه شهيد سيدمحمدباقر صدر عبدل آبادي/ مريم خوشدل روحاني/ علي مؤيدي (ص 95)

بازخواني حکمت تطبيقي از ديدگاه هانري کربن و جايگاه آن در ايران معاصر محمدحسن يعقوبيان/ احمدعلي حيدري/ حسين کلباسي اشتري (ص 129)