شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
مدیر مسئول: علی مصباح
سردبیر: محمدفنائی اشکوری
هیئت تحریریه:
غلام رضا اعوانی
رضا اکبریان
محسن جوادی
محمدحسین زاده یزدی
 
محمد سعیدی مهر
حسین غفاری
محمدفنائی اشکوری
غلام رضا فیاضی
 
محمد لگنهاوزن
 
 
 
 

 

شاپا چاپی: 4545-1735

هستي‌شناسي استقرار تصديق عقلاني در نفس از منظر حکمت متعاليه عبدالرسول عبوديت/ احمدحسين شريفي/ سيداحمد هاشمي (ص 45)

مفاد ساختار شرطي در منطق ارسطويي، رواقي و سينوي محمدرضا محمدعليزاده كوتياني (ص 63)

مکان در فیزیک و متافیزیک ارسطو و ابن‌سینا حشمت قدمي/ مهدی نجفی افرا (ص 77)

نقش عقل در فهم متون ديني از منظر علامه طباطبائي و شهيد مطهري معصومه سميعي پاقلعه/ علي ‌الله‌‌بداشتي/ محسن جوادي/ محمدمهدي نادري (ص 95)

مفهوم تعليم و تربيت در حکمت متعاليه محمود نوذري/ غلامرضا فياضي/ موسي مهدي هاشمي (ص 107)