معرفت فلسفي 68/تابستان 99

بنیاد علم حضوری به اشیای محسوس در نگاه علامه طباطبایی ابراهیم شیرعلی‌نیا/ رضا اکبریان/ محمد سعیدی‌مهر (ص 7)

تحلیلی بر نقش معرفت‌شناسی در تولید علم دینی از منظر علامه طباطبائی سیدمحمود نبویان/ محمد فولادی‌وندا/ فرشته نورعلیزاده (ص 23)

پیش فرض ها و مبانی سکولاریستی علوم طبیعی نوین یارعلی كردفیروزجایی/ احد گنجعلیخاني (ص 115)

تحلیل و نقد پساپدیدارشناسی در پژوهش‌های موردی فناورانه رقیه موسوي/ سعید ضرغامی/ محسن فرمهینی فراهانی/ حمید احمدی هدایت (ص 133)