معرفت فلسفي 73/پاييز 1400

نقد ادله کیت مسلین مبنی بر انکار امکان تجرد نفس مصطفی ایزدی یزدان‌آبادی/ اکبر میرسپاه/ محمود نمازي اصفهاني (ص 21)

فلسفه اسلامی متأخر و مسئله اصالت وجود سيدعلي طاهري خرم‌آبادي (ص 33)

مسئله «زمان» در سه مرتبه سیر فلسفی صدرالمتألهين علي بابايي/ سيدمختار موسوي (ص 49)

علم الهی در اندیشه ابن‌سینا و ابوالبرکات بغدادی مستانه بیرانوند/ محمدرضا شمشیری/ مهدی دهباشی (ص 79)

تحلیل فلسفی حب از نگاه علامه طباطبائی؛ تبیین، بررسی و نقد مصطفي جهان‌فكر/ احمدحسين شريفي/ مجتبي مصباح/ ابوالقاسم بشيري (ص 93)

مبانی انسان‌شناختی اگزیستانسیالیسم خداباور و مقایسه آن با آرای علامه طباطبائی غزاله دولتي/ محمود نمازي اصفهاني/ هادي واسعي/ محمدحسين ايراندوست (ص 111)