نقد ادله کیت مسلین مبنی بر انکار امکان تجرد نفس

ضمیمهاندازه
2.pdf249.6 کیلو بایت

سال نوزدهم، شماره اول، پياپي 73، پاييز 1400، ص 21ـ32
 

نوع مقاله: پژوهشي

مصطفی ایزدی یزدان‌آبادی / دانشجوي دكتري فلسفه دين دانشگاه تهران    m.izadi371@gmail.com
* اکبر میرسپاه / استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (قدس‌سره)    mirsepah@qabas.net
محمود نمازي اصفهاني / استاديار گروه فلسفه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (قدس‌سره)    namazi@qabas.net
دريافت: 99/12/10                  پذيرش: 1400/6/20

چکيده
یکی از کتب مهمی که از فلاسفه ذهن در ایران ترجمه شده، «درآمدی بر فلسفه ذهن» اثر کیت مسلین است. در قسمتی از این کتاب چهار دلیل آورده شده که سعی در نفی امکان ادله تجرد نفس دارد. فلاسفه اسلامی امکان تجرد نفس را مفروغ‌عنه دانسته و سعی در اثبات آن داشته‌اند. این ادله یک قدم عقب‌تر می‌آید و سعی می‌کند که امکان تجرد نفس را هم منکر شود و آن را دارای توالی فاسد غیرقابل قبولی بداند تا از اصل قبول تجرد نفس را نامعقول بشمارد. این مقاله ضمن بیان چهار دلیل کتاب کیت مسلین، سعی در نقد آنها و اثبات امکان تجرد نفس را به روشی عقلی دارد. این مقاله اثبات می‌کند ذهن داشتن همه ‌یا هیچ نیست، با قبول تجرد نفس هنوز مغز کارکرد دارد، مغالطه آدمک هم پیش نمی‌آید و شمارش نفوس هم هنوز ممکن است.
کلیدواژه‌ها: تجرد نفس، ذهن داشتن، کارکرد مغز، مغالطه آدمک، شمارش نفوس.

 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
73
شماره صفحه: 
21