سنجش نظریه اتحاد وجودی ـ تغایر تحلیلی جوهر و عرض استاد فیاضی

محمدحسن فاطمي‌نيا / دکتری فلسفه تطبیقي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني fatemizxc@yahoo.com
عبدالرسول عبوديت / استاد گروه فلسفه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني        marifat@qabas.net

چکیده
در باب رابطه وجودی جوهر و عرض دو دیدگاه  کلان وجود دارد؛ اتحاد وجودی و تغایر وجودی. استاد فیاضی با اتخاذ مبانی خاص در باب معنا، مفهوم و مصداق، نظریه اتحاد وجودی را تقویت کرده است. وی برای دیدگاه مذکور از یک مبنای عام، یک دلیل و یک مؤید بهره برده است. مبنای عام دیدگاه مذکور این است که «تعدد معانی، مستلزم تعدد وجود نیست» و در نتیجه یک وجود می تواند مستجمع معانی متعدد شود. و معنی در دیدگاه استاد فیاضی محکیِ مفهوم است و موطن آن همان جایی است که مصداق آن مفهوم واقع است؛ ما در این¬جا با روش تحلیلی اثبات کرده¬ایم مدعای مورد بحث مردود است، زیرا نه شاهد یاد شده قابل قبول است و نه مبنای نظریه مذکور یعنی، نظریه معنا به شکلی که در این دیدگاه موردر نظر است صحیح است و نه دلیل ادعا شده را می توان پذیرفت. 
کلیدواژه ها: جوهر، عرض، معنا، اتحاد وجودی، تغایر تحلیلی