حل معضل ادعای اعتبار همگانی در نقد سوم کانت

ضمیمهاندازه
7.pdf397.95 کیلو بایت

سهند خیرآبادی / دانشجوی دکترای فلسفه هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال    Sahandkh8@gmail.com
محمد شکري / استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال     Mohammadshokry44@gmail.com
دريافت: 11/07/98                  پذيرش: 25/12/98
چکيده
کانت در نقد سوم به دو روش کاملاً متفاوت اعتبار همگانی را در حکم ذوقی میسر می‌بیند. یکی از روش‌ها مطالبه از دیگری برای هم‌رأی شدن است و دومی، شکلی از آزادی فردی و در نهایت جمعی را منتج می‌شود. این دو مسیر متفاوت، مفسران را به نظریات متفاوتی رسانده است. گروهی چون راجرسون ادعای اخلاقی بودن درخواست کانت را دارند و گروهی دیگر چون گایر ادعای شناختی بودن این ادعا را. در این پژوهش سعی بر آن است که راه‌حلی مناسب برای حل معضل اعتبار همگانی در حکم ذوقی ارائه شود. راه‌حلی که در آن هم زیبایی در نظریه‌ کانت لحاظ شود و هم اخلاق؛ با تکیه بر نظریه‌ سوبژکتیویته.
کلیدواژه‌ها: کانت، حکم ذوقی، سوبژکتیویته، ضرورت لذت، ضرورت توجه.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
67
شماره صفحه: 
105