معرفت فلسفي 78 زمستان 1401

بررسي مراتب وجود در نظام فلسفي فلوطين سعيده اميني/ حامد ناجي اصفهاني (ص 25)

تناسخ در نظام فلسفي سينوي و صدرايي زينب زيني وند/ محمود عبايي كوپايي/ حسين فلسفي (ص 41)

ارزیابی استدلال معرفت در آئینه نظریه توانایی عبدالله فتحی/ محمدباقر عباسی (ص 63)

بررسي ارتباط علم تجربي و جهان‌بيني از نگاه شهيد سيدمحمدباقر صدر عبدل آبادي/ مريم خوشدل روحاني/ علي مؤيدي (ص 95)

بازخواني حکمت تطبيقي از ديدگاه هانري کربن و جايگاه آن در ايران معاصر محمدحسن يعقوبيان/ احمدعلي حيدري/ حسين کلباسي اشتري (ص 129)