شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
مدیر مسئول: علی مصباح
سردبیر: محمدفنائی اشکوری
هیئت تحریریه:
غلام رضا اعوانی
رضا اکبریان
محسن جوادی
محمدحسین زاده یزدی
 
محمد سعیدی مهر
حسین غفاری
محمدفنائی اشکوری
غلام رضا فیاضی
 
محمد لگنهاوزن
 
 
 
 

 

شاپا چاپی: 4545-1735

اصل عليت عبدالرسول عبوديت (11)

معرفت شناسي مفاهيم فلسفي در انديشه علامه طباطبائي و آيت‌الله مصباح حسن معلمي/ زينب درويشي/ محمدحسين ايراندوست (81)

بررسي تأثير مباني صدرالمتألهين درحل اشكالات حركت جوهري محمدجواد نصر آزاداني/ مهري چنگي آشتياني (41)

بررسي آراي معرفت‌شناختي ويلفرد سلرز عباسعلي اميري/ محمد حسين‌زاده يزدي (113)

بررسي چهارمين قضيه جدلي‌الطرفين كانت بر اساس فلسفه صدرايي سيداحمد فاضلي/ علي زمانيان/ مهدي منفرد (27)

تحليل و بررسي چيستي باور قاسم پورحسن/ محمدحسن يعقوبيان (99)

جبر فلسفي در انديشه محقق اصفهاني حسن رضائي هفتادر/ عليرضا كاوند/ محمدعلي اسماعيلي (53)