شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
مدیر مسئول: علی مصباح
سردبیر: محمدفنائی اشکوری
هیئت تحریریه:
غلام رضا اعوانی
رضا اکبریان
محسن جوادی
محمدحسین زاده یزدی
 
محمد سعیدی مهر
حسین غفاری
محمدفنائی اشکوری
غلام رضا فیاضی
 
محمد لگنهاوزن
 
 
 
 

 

شاپا چاپی: 4545-1735

تحليلي بر چگونگي اتحاد و انقطاع نفس از بدن از منظر ابن‌سينا هادي واسعي/ محمد فولادي‌وندا/ مستانه زماني (ص 7)

تأملي بر همسان‌انگاري اجتهاد فقهي و هرمنوتيک فلسفي زينب درويشي/ هادی خشنودی/ سيدابوالقاسم حسيني كمارعليا (ص 75)