شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
مدیر مسئول: علی مصباح
سردبیر: محمدفنائی اشکوری
هیئت تحریریه:
غلام رضا اعوانی
رضا اکبریان
محسن جوادی
محمدحسین زاده یزدی
 
محمد سعیدی مهر
حسین غفاری
محمدفنائی اشکوری
غلام رضا فیاضی
 
محمد لگنهاوزن
 
 
 
 

 

شاپا چاپی: 4545-1735

بنیاد علم حضوری به اشیای محسوس در نگاه علامه طباطبایی ابراهیم شیرعلی‌نیا/ رضا اکبریان/ محمد سعیدی‌مهر (ص 7)

تحلیلی بر نقش معرفت‌شناسی در تولید علم دینی از منظر علامه طباطبائی سیدمحمود نبویان/ محمد فولادی‌وندا/ فرشته نورعلیزاده (ص 23)

پیش فرض ها و مبانی سکولاریستی علوم طبیعی نوین یارعلی كردفیروزجایی/ احد گنجعلیخاني (ص 115)

تحلیل و نقد پساپدیدارشناسی در پژوهش‌های موردی فناورانه رقیه موسوي/ سعید ضرغامی/ محسن فرمهینی فراهانی/ حمید احمدی هدایت (ص 133)