معرفت فلسفي 67/بهار 99

چیستی فلسفه مهدی مشکی (ص 23)

اصطلاح‌شناسی مفهوم علم در فلسفه اسلامی غلامحسین ابراهیمی دیناني/ عبدالحسین خسروپناه/ احمد امامی (ص 35)

حق تکوینی و مبانی فلسفی آن از منظر حکمت متعالیه محمدحسین طالبي/ نصیرالله حسنلو (ص 53)

اعتباریات از نگاه المیزان مهدی برهان مهریزی (ص 69)

حل معضل ادعای اعتبار همگانی در نقد سوم کانت سهند خیرآبادی/ محمد شکري (ص 105)

تأیید و پارادوکس آن از دیدگاه همپل محمدباقر ملکیان مشاهده (ص 119)