آيت‌الله مصباح يزدي

بررسي رابطه وجود و ماهيت در انديشه صدرايي معاصر با محوريت سه تفسير «حدي، عيني و تصوري» از ماهيت

      سال بيستم، شماره چهارم، پياپي 80، تابستان 1402، ص 23ـ38
 

نوع مقاله: پژوهشي

* مختارعلي رضائي/ استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)     marezaei1382@gmail.com

شماره صفحه: 
23

عملکرد ذهن در فرايند ادراک عقلي از منظر آيت‌الله مصباح يزدي*

سال بيستم، شماره دوم، پياپي 78، زمستان 1401، ص 81ـ94

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
78
شماره صفحه: 
81
محتوای تغذیه