علت‌هاي چهارگانه اثر هنري با تأکيد بر حکمت صدرايي

ضمیمهاندازه
7.pdf269.04 کیلو بایت
سال نوزدهم، شماره چهارم، پياپي 76، تابستان 1401، ص 115ـ130

نوع مقاله: پژوهشي
* محمدمهدي حكمت‌مهر / استادیار گروه معارف اسلامی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران 
    hekmatmehr@gmail.com
حامده راستايي / استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزش عالي آل طه    hamedehrastaei@gmail.com
دريافت: 14/11/1400                  پذيرش: 15/04/1401

چکيده
هرچند تمدن اسلامي از دیرباز شاهد تبلور آثار هنري بوده، اما در اين تمدن فاقد حکمت (فلسفه) هنر ديني هستيم. با اين حال مي‌توان براساس حکمت اسلامي درباره هنر اسلامي نظريه‌پردازي کرد. آموزه علت‌هاي چهارگانه يکي از آموزه‌هاي مهم در حکمت اسلامي است که مي‌توان از اين آموزه در هنر اسلامي بهره برد. علت فاعلي و علت غايي هنر اسلامي در نهایت به حق‌تعالي مي‌رسد. علت صوري آثار هنري نيز هرچند در وهله نخست به عالم مثال مي‌رسد، اما نهايتا اين علت نيز به عالم عقل و بالاتر از آن به صقع ربوبي منتهي مي‌شود. علت مادي آثار هنري نيز به آثار مصنوع و طبيعت مي‌رسد.

كليدواژه‌ها: هنر اسلامي، حکمت متعاليه، علت‌هاي چهارگانه، اثر هنري، هنرمند.

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
76
شماره صفحه: 
115