طرحي نو در معيار تمايز مجرد و مادي با ارزيابي معيارهاي ديگر

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال شانزدهم، شماره چهارم، پياپي64، تابستان 1398

سيدمحمدمهدي نبويان / دکتري فلسفه تطبيقي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    smm.nabavian@yahoo.com
غلامرضا فياضي / استاد گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 28/07/97                  پذيرش: 15/02/98
چکيده
تقسيم موجود به مجرد و مادي، يکي از تقسيمات ‎مهم و سرنوشت‎ساز در فلسفه است که توجه به آن، پاسخ بسياري از مشکلات فلسفي را به همراه دارد. متفکران مسلمان در آثار خويش از مجرد و مادي بحث کرده و تعريف هايي از آن ارائه داده‌اند. ايشان در اين تعريف‎ها ويژگي‎هاي موجود مجرد و مادي و معيار تمايز آنها را بيان کرده‌اند که دقت در اين معيارها و مباني آنها، چالش‎هايي را نمايان مي‌سازد. در نوشتار حاضر با نقد و بررسي معيارهايي همچون ماده، مقدار، شکل، وضع، طول، عرض، حجم، رنگ، وجود في‌الماده و وجود مع‌الماده، استعداد، تغيير، حرکت، قابليت انقسام خارجي، زمان، مکان، شخصيت و جزئيت که توسط متفکران مسلمان مطرح شده، معيار جديدي در تمايز موجود مادي از مجرد ارائه مي‌گردد که بر اساس آن، موجود مادي، موجودي است که با حواس ظاهري درک مي‎شود و يا وابسته به آن است؛ ولي موجود مجرد، موجودي است که نه محسوس با حواس ظاهري است و نه وابسته به آن.
کليدواژه‌ها: مادي، مجرد، ماده، مجرد مثالي و محسوس ظاهري.