تبيين حقيقت قبر و ثواب و عقاب آن از منظر صدرالمتألهين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال شانزدهم، شماره اول، پياپي 61، پاييز 1397

عليرضا اسعدي / استاديار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي     a.asadi@dte.ir
دريافت: 25/07/96                  پذيرش: 19/04/97

چکيده
در آيات و روايات متعددي از عالم قبر و عذاب و ثواب انسان در آن سخن رفته است. ازاين‎رو دانشمندان مسلمان به تبيين آنها پرداخته و بالطبع، هريک از متکلمان، فيلسوفان و مفسران براساس مباني خاص خود تبيين متفاوتي ارائه کرده‎اند. از جمله صدرالمتألهين، حکيم و مفسر دانشمند در مواضع متعددي از آثار خود ضمن بيان حيات‌هاي چهارگانه انسان، تبيين جديدي از حقيقت قبر به دست داده و عذاب و ثواب قبر را نيز به دو گونه تبيين کرده است: تبيين مبتني بر تمثل اخلاق و اعمال و رفع حجب و نيز تبيين مبتني بر ادراک وهمي‌عذاب و ثواب. در اين مقاله تلاش مي‎شود ضمن گزارش تبيين‌هاي صدرايي و مباني او، ديدگاه او با برخي آموزه‎هاي ديني در اين زمينه سنجيده شود. نتيجه اينکه تبيين‎هاي صدرايي از عناصر آموزه ديني معاد، هرچند مي‌تواند پاسخ‎گوي برخي شبهات باشد، با در نظر گرفتن ظواهر ديني، نيازمند تأملات بيشتر و مطالعات دقيق‌تري است.
کليدواژه‌ها: صدرالمتألهين، قبر، ثواب قبر، عذاب قبر، حکمت متعاليه.