هنرمند

علت‌هاي چهارگانه اثر هنري با تأکيد بر حکمت صدرايي

سال نوزدهم، شماره چهارم، پياپي 76، تابستان 1401، ص 115ـ130

نوع مقاله: پژوهشي
* محمدمهدي حكمت‌مهر / استادیار گروه معارف اسلامی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران 
    hekmatmehr@gmail.com
حامده راستايي / استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزش عالي آل طه    hamedehrastaei@gmail.com
دريافت: 14/11/1400                  پذيرش: 15/04/1401

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
76
شماره صفحه: 
115
محتوای تغذیه