نقد نگاه هستي‌شناختي علم مدرن از منظر علامه مصباح يزدي*

ضمیمهاندازه
3.pdf345.35 کیلو بایت

سال بيستم، شماره سوم، پياپي 79، بهار 1402، ص 41ـ62

نوع مقاله: پژوهشي
سيدعلي حسني آملي/ دانشيار گروه اديان مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)     sa.hasani@iki.ac.ir
دريافت: 09/11/1401       پذيرش: 12/02/1402

چکيده
يکي از عناصر اصلي تمدن جديد غربي که عالم و آدم را فرا گرفته است، علم مدرن غربي است. علم مدرن که از جمله آن علوم انساني است؛ داراي بنيان‌هاي معرفت‌شناختي، هستي‌شناختي، انسان‌شناختي و ارزش‌شناختي خاص به‌خود است و در آن ريشه دارد. لازمه‌ پذيرش اين علوم، تن دادن به اين مباني و پيش‌فرض‌هاست. اين تحقيق با روش توصيفي-تحليلي در صدد است در مرحله نخست به شناسايي اين مباني و در مرحله دوم بر اساس انديشه‌هاي علامه مصباح ‌يزدي به نقد ‌و ‌بررسي مباني هستي‌شناختي علم‌ مدرن بپردازد. نتايج حاصله حکايت از آن دارد که علم‌ مدرن داراي مباني هستي‌شناختي چون طبيعت‌گرايي، تسلط بر طبيعت، طبيعت منبع ابزار و وسایل، قدرت‌آفريني طبيعت، تلقي مکانيکي از طبيعت، نفي حکمت و غايت از طبيعت است و تمامي اين پيش‌فرض‌ها از ديدگاه علامه مصباح يزدي دچار اشکالات متعدد و درنتيجه ناپذیرفتنی است.

کليدواژه‌ها: نقد و بررسي، علم‌ مدرن، مباني، هستي‌شناختي، علامه مصباح يزدي.


* اين مقاله در همايش بين‌المللي «علوم انساني اسلامي در انديشه علامه محمدتقي مصباح‌ يزدي» پذيرش شده است.

شماره صفحه: 
41