نقش آموزه‌هاي ارزشي در علوم انساني از منظر علامه طباطبائي

ضمیمهاندازه
5.pdf371.17 کیلو بایت
سال نوزدهم، شماره چهارم، پياپي 76، تابستان 1401، ص 77ـ96

نوع مقاله: پژوهشي
علي مصباح / دانشيار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    a-mesbah@qabas.net
مصطفي كريمي/ استاديار گروه تفسير و علوم قرآن، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    karimi@qabas.net
* عباس گرائي / دکتري حکمت متعاليه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    abbasgeraei@gmail.com
دريافت: 12/11/1400                  پذيرش: 28/03/1401

چکيده
اين مقاله با نظر به مراحل توليد علوم انساني، به دنبال بررسی نقش ارزش‌ها در این علوم از نگاه علامه طباطبائی است. بدین منظور با روش کتابخانه‌ای اطلاعات لازم از میان آثار علامه طباطبائی گردآوری و با روش تحلیلی بررسی گردیده است. پاسخ کلی به این پرسش از منظر علامه این است که هر مرحله‌ای از مراحل تحقیق علوم انسانی که با فعل اختياري انسان سروکار داشته باشد ارزش‌ها در آن مرحله تأثيرگذار خواهند بود. اما بررسی جزئی این مراحل نشان می‌دهد که ارزش‌ها در انتخاب مسئله تحقيق و تنوع‌بخشی به مسائل مورد تحقیق، تأثير دارند، گرچه این امر ضرورتاً موجب تفاوت در پاسخ‌ مسائل اين علوم نمي‌گردد. نقش اساسي ارزش‌ها در علوم انساني دستوري نمايان مي‌گردد و آن تعيين اهداف اين علوم و جهت‌دهي به شکل‌گيري مسائل اين علوم و گاه بيان پاسخ مسائل اين علوم است و اين تأثير امري اجتناب‌ناپذير است. اما در مرحله پاسخ‌گويي به مسائل علوم انساني توصيفي، وظیفه محقق تعهد به رعايت ضوابط علم و مبارزه با عوامل رواني مزاحم است.

کليدواژه‌ها: آموزه‌هاي ارزشي، علوم انساني، علامه طباطبائي.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
76
شماره صفحه: 
77