بررسی مقایسه ای نظریه کینونت عقلی نفس و نظریه وجود ملکوتی انسان

حسین سعادت / کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه تربیت مدرس     hosein.saadat540@gmail.com
محمد سعیدی مهر / استاد گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس     saeedimehr@yahoo.com
چكيده
آیه میثاق که به آیه عالم ذر نیز معروف است از جمله آیاتی است که مورد توجه اندیشمندان اسلامی خصوصاً فلاسفه مسلمان واقع شده و پیرامون آن نظریه پردازی کرده اند، از جمله این نظریات، دو نظریه کینونت عقلی نفس از صدر المتألهین شیرازی و نظریه وجود ملکوتی انسان از علامه طباطبایی است که در تبیین فلسفی عالم میثاق بیان گشته اند، از آنجا که این دو نظریه به لحاظ ساختاری و محتوایی شباهتی نزدیک به یکدیگر دارند و نیز با توجه به آن که علامه طباطبایی فیلسوفی صدرایی بوده و مبانی حکمت متعالیه را پذیرفته است، این سوال پیش می آید که آیا نظریه وجود ملکوتی انسان همان نظریه«کیونت عقلی نفس» ملاصدرا است و بیان علامه طباطبایی تنها تقریری نوین و متفاوت از تقریر صدر المتالهین است؟ یا آن که نظریه ای متمایز از نظریه ملاصدرا می باشد؟
در این مقاله در پی آن هستیم که با روش توصیفی _تحلیلی و با رویکرد مقایسه ای به تبیین و مقایسه این دو نظریه پرداخته و با توجه به مبانی و نیز وجوه اشتراک و افتراق این دو نظریه به داوری در باب یکسانی یا عدم یکسانی این دو نظریه بپردازیم.
کلید واژه ها: کینونت عقلی نفس ، وجود ملکوتی انسان، عالم ذر، حدوث نفس، وجود جمعی
 

شماره مجله: 
77