تحلیل انتقادی و مصداقی مواجهه استرآبادی با فلسفه

ضمیمهاندازه
3.pdf354.34 کیلو بایت

غلامعلي مقدم / استادیار گروه فلسفه دانشگاه علوم اسلامی رضوی    gh1359@gmail.com
دريافت: 10/11/99                  پذيرش: 11/05/1400
چکيده
تحلیل انتقادی معارف، زمینه تنقیح و تعالی آنها را فراهم می‌کند. کمتر معرفتی می‌توان یافت که موفق به اخذ اتفاق و تحصیل اجماع شده باشد. هر معرفتی کم‌وبیش مخالفان و منتقدانی دارد. تفکر فلسفی نیز همواره مخالفان متعدد، با انگیزه‌های متفاوت و روش‌های متنوع رویاروی خویش دیده است. جریان اخباریگری یکی از آنهاست که اگرچه هیچ‌وقت به جریان غالب در حوزه تفکر شیعی تبدیل نشد، اما رگه‌هایی از این نوع تفکر همواره در این فضا وجود داشته است. ملامحمدامین استرآبادی که از ارکان تفکر اخباری است، در بخشی از «الفوائد المدنيه» به نقد آرای حکما همت گماشته و با رویکردی درونی و مصداقی سعی در نقد و ابطال اندیشه‌های حکمی نموده است. در این مقاله به روشی تحلیلی ـ مصداقی نقدهای او را در محک سنجش، ارزیابی و داوری قرار داده‌ایم.
کلیدواژه‌ها: حرکت، تخلل سکون، اخباریگری، مخالفان فلسفه، استرآبادی.

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
72
شماره صفحه: 
37