معنا و حقیقت فلسفی ـ کلامی «صراط» از منظر علامه طباطبائی

* سجاد میرزایی / دکترای مدرسی مبانی نظری اسلام دانشگاه معارف قم    sajad.mosafer@yahoo.com
رضا حاجی ابراهیم / استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر     rezahajiebrahim@gmail.com
دريافت: 18/04/99                  پذيرش: 25/09/99
چکيده
چیستی «صراط» و ویژگی‌های آن از مسائل مهم الهیات و معارف دینی است. هر نوع تبیین و تفسیری از آن در مباحث کلامی و شبکة معارف دین تأثیرگذار است. در این تحقیق «معنا و حقیقت صراط»، در سه حوزة تکوین، تشریع و جزا از منظر علامه طباطبائی بررسی شده است. نتیجه تحقیق اینکه ایشان در منظومه فکری و جهان‌بینی خویش به نظام‌های چهارگانة 1. علّی و معلولی، 2. حرکت، 3. مولویت و عبودیت و 4. ربوبی پرداخته و در هر کدام تعریفی منطبق با همان نظام، برای صراط ارائه کرده است. «صراط»، در حوزة تکوین، با نظر به دو نظامِ «علّی و معلولی» و «حرکت» (در صورتی که حرکت غیرارادی باشد) تبیین گردیده و در حوزة تشریع با نظر به سه نظام «حرکت» (در قسم حرکت ارادی)، «مولویت و عبودیت» و «ربوبیّت» تعریف شده است. در حوزة جزا، تعریفی معطوف به تعریف صراط تشریعی ارائه می‌گردد.
کلیدواژه‌ها: صراط، تشریع، تکوین، ربوبیت، علامه طباطبائی.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
71
شماره صفحه: 
59