مبانی مشترک انسان‌شناختی اگزیستانسیالیسم خداباور و مقایسه آن با آرای علامه طباطبایی

غزاله دولتي / دانشجوي دکتري فلسفه اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم    ghazaleh_dolati@yahoo.com
محمود نمازي اصفهاني / استاديار گروه فلسفه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    namazi@qabas.net
هادي واسعي /
محمدحسين ايراندوست / استاديار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم    mohirandoost@gmail.com
چکیده
مهم‌ترین رکن فلسفه اگزیستانسیالیسم برانسان و اختیار او استوار است. درفلسفه اسلامی نیز، علامه طباطبائي براساس آموزه‌های اسلامی و همچنین تحت تأثیر فلسفه صدرایی نکات ارزشمندی درباره انسان مطرح نموده‌اند. ازآنجاکه شناخت انسان و درک ویژگی‌های او نقش بسزایی در تکوین مکتب‌های فکری دارد، لذا بررسی مبانی انسان‌شناسی یکی از ارکان تفکرات فلسفی است. در فلسفه اگزیستانسیالیسم حتی در طیف خداباور انسان موجود وانهاده‌ای است که همه چيز حول محور او شکل مي‌گيرد و ماهيت وي در آزادي کامل دائماً در حال شکل‌گيري است، درحالی‌که در عقاید علامه انسان موضوع شناخت است، همه چيز حول محور خداوند شکل مي‌گيرد و انسان می‌تواند با اختیار خویش به بالاترین درجه تعالی برسد. مقاله حاضر سعی دارد مبانی انسان‌شناسی اگزیستانسیالیسم خداباور را با مبانی انسان‌شناسی علامه طباطبائی به روش توصیفی و تحلیلی، مورد بررسی تطبیقی قرار دهد.
کليدواژه‌ها: اگزيستانسياليسم خداباور، انسان‌شناسی، علامه طباطبائي.