نقد ادله کیت مسلین مبنی بر انکار امکان تجرد نفس

مصطفی ایزدی یزدان‌آبادی / کارشناس ارشد فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    m.izadi371@gmail.com
اکبر میرسپاه / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    mirsepah@qabas.net
چکیده
یکی از کتب مهمی که از فلاسفه ذهن در ایران ترجمه شده، کتاب درآمدی بر فلسفه ذهن اثر کیت مسلین است. در قسمتی از این کتاب چهار دلیل آورده شده که سعی در نفی امکان ادله تجرد نفس دارد. فلاسفه اسلامی امکان تجرد نفس را مفروغ عنه دانسته و سعی در اثبات آن داشتند. این ادله یک قدم عقب‌تر می‌آید و سعی می‌کند که امکان تجرد نفس را هم منکر شود و آن را دارای توالی فاسد غیرقابل قبولی بداند تا از اصل قبول تجرد نفس را نامعقول بشمارد. این مقاله ضمن بیآنچهار دلیل کتاب کیت مسلین، سعی در نقد آن‌ها و اثبات امکان تجرد نفس را به روشی عقلی دارد. این مقاله اثبات می‌کند ذهن داشتن همه‌یاهیچ نیست، با قبول تجرد نفس هنوز مغز کارکرد دارد، مغالطه آدمک هم پیش نمی‌آید و شمارش نفوس هم هنوز ممکن است.
کلیدواژه‌ها: تجرد نفس، ذهن داشتن، کارکرد مغز، مغالطه آدمک، شمارش نفوس