برتری رویکرد نوارسطویی معرفت‌شناسی فضیلت‎محور در ارزیابی اخلاقی باور

ضمیمهاندازه
3.pdf465.33 کیلو بایت

سعیده فخار نوغاني / استاديار گروه فلسفه و کلام جامعة المصطفی العالمیه مجتمع آموزش عالی مشهد مقدس
دريافت: 26/08/98                  پذيرش: 01/03/99    Fakharsa8@gmail.com
چکيده
ارزیابی اخلاقی باور یکی از موضوعات مورد گفت‌وگو در معرفت‎شناسی است. پذیرش این مسئله مبتنی بر یک رویکرد مناسب در معرفت‎شناسی است که قابلیت ارزیابی اخلاقی باور را فراهم کند. رویکرد نوارسطویی در معرفت‎شناسی فضیلت‌محور که در حال حاضر با زاگزبسکی شهرت یافته است، دلایلی را برای امتیاز این رویکرد در تبیین این مسئله ارائه کرده است. این دلایل عبارت‌اند از برتری معرفت‎شناسی فضیلت‎محور بر سایر رویکردهای معرفت‎شناسی، مشکلات معرفت‎شناسی معاصر به دلیل تمرکز بر مسئله شکاکیت و غفلت از مسئله فهم و در نهایت دلایل مربوط به فلسفه ذهن که به بحث رابطه باور و احساس می‌پردازد. وی در ادامه به رابطه باور و اخلاق اشاره می‌کند و با در نظر گرفتن معنایی عام از اختیارگرایی امکان ارزیابی اخلاقی تمامی سطوح معرفت را مطرح می‌سازد. نقد اصلی این نوشتار نیز به تعمیم اختیار به تمامی انواع معرفت است.
کلیدواژه‌ها: معرفت‎شناسی فضیلت‎محور، رویکرد نوارسطویی، ارزیابی اخلاقی باور، اختیارگرایی، زاگزبسکی.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
68
شماره صفحه: 
41