بررسی انتقادی تأثیر نظریه تکامل بر مبانی انسان‌شناختی علوم انسانی

ضمیمهاندازه
5.pdf526.74 کیلو بایت

* حمید امامی‎فر / دکتری فلسفه علوم اجتماعي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     Hamidemami95@yahoo.com
علی مصباح / دانشیار گروه فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    a-mesbah@qabas.net
دريافت: 12/04/98                  پذيرش: 20/10/98
چکيده
نظریه تکامل را چارلز داروین نخست به ‌صورت نظریه‌ای زیست‌شناسانه مطرح کرد. این نوع نگاه به عالم، خالی از نتایج متافیزیکی و تأثیر بسزا بر علوم انسانی نبود، بلکه تأثیرش در علوم انسانی اگر بیشتر از علوم زیستی نباشد کمتر نیست. در این پژوهش با ارائه گزارشی از نظریه تکامل، تأثیر آن بر مبانی انسان‌شناختی علوم انسانی در پنج حوزۀ حقیقت انسان، جایگاه انسان در نظام هستی، اراده و اختیار انسان، کمال نهایی انسان و خلقت انسان را بیان کرده و به بررسی آن می‌پردازیم و نشان می‌دهیم که مبانی انسان‌شناختی علوم انسانی که برآمده از نگاه تکاملی به عالم‌اند با مبانی انسان‌شناختی علوم انسانی اسلامی که مورد تأیید ما هستند، سازگاری ندارند.
کلیدواژه‌ها: نظریه تکامل، داروین، علوم انسانی، مبانی انسان‌شناختی، داروینیسم.
 


 

سال انتشار: 
1399
شماره مجله: 
68
شماره صفحه: 
79