بدن مثالی در تطورات خلقت انسان براساس فراز آیة شریفة «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ‏ خَلْقاً آخَرَ»

ضمیمهاندازه
3.pdf238.44 کیلو بایت

سال هفدهم، شماره دوم، پياپي 66، زمستان 1398

محمدرضا كريمي والا / دانشيار دانشگاه قم    r.karimivala@qom.ac.ir
روح‌الله نصيري اطهر / دانشجوی دکتری مدرسي معارف اسلامي دانشگاه قم     nasere2@gmail.com
دريافت: 12/08/97                  پذيرش: 18/03/98
چکيده
مسئله اصلی این نوشتار، فهم مراد آیات دوازدهم تا شانزدهم سورة مبارکه «مؤمنون» به‌ویژه دلالت فراز «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ‏ خَلْقاً آخَرَ» برای دریافت چگونگی ارتباط نفس و بدن و تحقق بدن مثالی و تحقیق در انطباق نظریه صدرالمتألهين با دلالت آیه شریفه است. این پژوهش با شیوه اسنادی ـ ‌تحلیلی، اثبات کرده است که تعبیر «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ‏ خَلْقاً آخَرَ» ناظر به مرحله ترفیع وجود جسمانی و تحقق مجرد مثالیِ مستعد انتقال به عالم برزخ است و نفخ روح که در روایات ناظر به همین مرحله است بر ارتقای بدن مادی به بدن مثالی دلالت می‎نماید که خود از مراتب نفس و متحد با آن است. این حقیقت به‌خوبی با توجه به آیات مربوط به تعین جنسیت قابل استظهار است. یافته‎های پیش‎گفته با نظریه صدرالمتألهين مبنی بر تحقق نفس در سیر تکامل جوهری جسم و تجرد قوای مدرک جزئیات و نیز اتحاد قوه خیال با بدن مثالی و در نهایت جسمانیة‌الحدوث و روحانیة‌البقاء بودن نفس سازگار است.
کلیدواژه‌ها: بدن جسمانی، بدن مثالی، تطورات خلقت انسان، «ثُمَّ أَنْشَأْناهُ‏ خَلْقاً آخَرَ».
 


 

سال انتشار: 
1398
شماره مجله: 
66
شماره صفحه: 
43