تحليل و بررسي چيستي باور

ضمیمهاندازه
7.pdf1.13 مگابایت

سال هفدهم، شماره اول، پياپي 65، پاييز 1398

محمدحسن یعقوبیان / استاديار دانشگاه شهيد مطهري    mohammadyaghoobian@yahoo.com
قاسم پورحسن / دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی    pourhassan@yahoo.com
دريافت: 19/11/97                  پذيرش: 31/04/98
چکيده
سیر مباحث معرفت‌شناسی از تعریف سه‌بخشی افلاطون تا اشکالات گتیه و مباحث معرفت‌شناسی معاصر، به‌تدریج از اهمیت باور گذر کرده و بر صدق و بیش از آن بر توجیه متمرکز شده است. این در حالی است که سرنوشت بسیاری از مباحث آن دو مؤلفه، متکی به تحلیل دقیق ماهیت باور است. ازاین‌رو مسئله اصلی این پژوهش، بررسی چیستی باور و اقسام آن، و نیز توجه به نقش متمایزی است که باورهای متافیزیکی در دستیابی به حقیقت و معرفت دارند. زمینه فلسفی و رویکرد تحلیلی این مقاله، اقسام مختلف باورهای انسان را مدنظر قرار داده است؛ تنوعی که ناشی از مضمون‌های مختلف باورها و مبتنی بر غایات و کارکردهای متفاوت آنهاست که همه آنها لزوماً صدق و حقیقت را دنبال نمی‌کنند و این امر، خود گویای تنوع فعل باور در اقسام مختلف آن شده است. در این پژوهش، با توجه به ماهیت ترکیبی باور، متشکل از دو بعد ذهنی و عاطفی، تلاش شده تا نگاه یک‌سویه دیدگاه‌های فلسفی و روان‌شناختی به چالش کشیده شود و با نظر به تنوع باورهای متافیزیکی و نقش بعد عاطفی و داشته‌های وجودی باورنده بر حقیقت‌جویی، در کنار سازوارگی شناختی و ذهنی نظام باور، اهمیت موازی این دو بعد نمایان گردد.
کلیدواژه‌ها: باور، چیستی باور، باورهای متافیزیکی، تحلیل باور.

 


 

سال انتشار: 
17
شماره مجله: 
65
شماره صفحه: 
99