مراحل قضا و قدر از منظر صدرالمتألهين و رابطه آن با علم الهي

سال شانزدهم، شماره چهارم، پياپي64، تابستان 1398

سيده‌فاطمه يزدان‌پناه / کارشناس ارشد فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه قم    nearyas@yahoo.com
زهره برقعي / استاديار گروه فلسفه و كلام اسلامي دانشگاه قم    z.borghei@yahoo.com
دريافت: 16/06/97                  پذيرش: 08/12/97
چكيده
حقيقت قضا و قدر از ديرباز کانون ارائه ديدگاه‌ها و مباحث مختلف در ميان متفکران فلسفه و کلام بوده است. صدرالمتألهين از جمله فيلسوفاني است که حقيقت قضا و قدر را تبيين کرده است. او با طرحي بديع و متفاوت با ديگر حکما، معتقد است قضا حقايق علمي و عقلي تمام موجودات است که لازمه ذات حق‌تعالي است و جزء صقع ربوبي به‌شمار مي‌آيد. صدرالمتألهين بر اين باور است که علم عنايي خداوند که حقيقت بسيط اجمالي است، با طي مراحل ام‌الکتاب، لوح محفوظ و لوح محو و اثبات به تقديرات عيني در عالم ماده تبديل مي‌شود. صدرالمتألهين با استفاده از مضامين ديني، موطن هفت آسمان قرآن را لوح محو و اثبات مي‌داند که تقديرهاي علمي به وجود مثالي در آن رقم مي‌خورد. در اين مقاله ضمن بيان مراحل قضا و قدر، نسبت قضا و قدر با هفت آسمان قرآن تبيين شده است.
کليدواژه‌ها: قضا و قدر، هفت آسمان قرآن، لوح محفوظ، لوح محو و اثبات، ام‌الکتاب، صدرالمتألهين.