بررسي تقسيم موجود به مجرد و مادي در فلسفه و تعريف آنها

ضمیمهاندازه
2.pdf5.88 مگابایت

سال شانزدهم، شماره چهارم، پياپي64، تابستان 1398

یحیی نورمحمدی نجف‌آبادی / استاديار دانشگاه ملاير    normohamadi2531@anjomedu.ir
دريافت: 19/05/97                  پذيرش: 21/12/97
چکيده
حوزه‌های مختلفی مانند باورهای مذهبی، نظریات طبیعی و کیهان‌شناختی، و حوزه اندیشه‌ورزی درباره مسائل هستی‌شناسی و شناخت‌شناسی را می‌توان زمینه‌های تاریخی تقسیم موجود به مجرد و مادی دانست. اگرچه فیلسوفان ملطی و الئائی آغازگر فلسفی این تقسیم بودند، اما افلاطون و ارسطو به صورت برجسته و با شاخص‌های معین این تقسیم را مطرح ساختند. این روند به صورت تکاملی در طول تاریخ فلسفه تداوم داشت و همراه با تحولات در سایر موضوعات فلسفی، تحولاتی نیز در شاخص‌های تفکیک‌کننده موجود مجرد از مادی صورت گرفت. در طول تاریخ، فیلسوفان معیارها و ویژگی‌های متعددی را برای جداسازی موجود مادی از مجرد مطرح ساخته‌اند؛ صفاتی مانند امتداد، حیِّز، مکان و وضع داشتن، قابل انقسام بودن، قابل ادراک و اشاره حسی بودن، ماده داشتن و علم داشتن. برخی از این معیارها به تفاوت موجود مادی با موجود عقلی بازمی‌گردد نه تفاوت مجرد و مادی؛ برخی نیز دارای اشکال است، اما برخی را می‌توان با انجام اصلاحات یا بدون آن پذیرفت.
کلیدواژه‌ها: مجرد، مادی، فلسفه، جسم، هیولا.


سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
64
شماره صفحه: 
27