دانش نوپاي فلسفه حق

ضمیمهاندازه
8.pdf422.4 کیلو بایت

سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي62، زمستان 1397

محمدحسين طالبي / دانشيار فلسفه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    mhtalebi@rihu.ac.ir
دريافت: 21/11/96                  پذيرش: 25/04/97
چكيده
دانش فلسفه حق دانش نوپديدي است كه با استدلالات عقلي درباره امري واقعي به نام حق (در برابر تكليف) و مسائل مربوط به آن اظهارنظر مي‌كند. تأملات عقلي ژرف‌انديشانه درباب محتواي مفهومي و نيز ساختار وجودي آموزه حق، و نيز درباب انواع حق و صاحبان آن و همچنين نگاه موشكافانة ناظر به منشأ همه انواع حق، از مهم‎ترين مسائل دانش فلسفه حق به‌مثابه دانشي ميان‌رشته‌اي به‌‌شمار مي‌روند. در این نوشتار، دانش فلسفه حق به عنوان دانشی نوپا و مستقل معرفی شده و رئوس ثمانیه این دانش برای نخستین بار بیان می‌شوند. در گام نخست دانش فلسفه حق، تعریف شده و سپس موضوع آن توضیح داده خواهد شد. در مرحله بعد غرض این علم و در گام چهارم قلمرو اين دانش نوپا و مباحث آن توضیح داده می‌شوند. فایده این علم، جایگاه آن و ارتباط این علم نوپدید با ديگر شاخه‌هاي دانش و نیز روش تحقیق در آن مطالبی است که در مراحل بعد بیان خواهند شد. واپسین بخش این نوشتار حاوی نکاتی درباره مؤلف این علم است. روش تحقیق در این پژوهش، توصيفي ـ تحليلي است.
كليدواژه‌ها: حق، تكليف، فلسفه حق، معناي حق، انواع حق، صاحبان حق، منشأ حق، رئوس ثمانیه فلسفه حق.


 

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
62
شماره صفحه: 
119