دانش نوپاي فلسفه حق

سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي62، زمستان 1397

محمدحسين طالبي / دانشيار فلسفه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    mhtalebi@rihu.ac.ir
دريافت: 21/11/96                  پذيرش: 25/04/97
چكيده
دانش فلسفه حق دانش نوپديدي است كه با استدلالات عقلي درباره امري واقعي به نام حق (در برابر تكليف) و مسائل مربوط به آن اظهارنظر مي‌كند. تأملات عقلي ژرف‌انديشانه درباب محتواي مفهومي و نيز ساختار وجودي آموزه حق، و نيز درباب انواع حق و صاحبان آن و همچنين نگاه موشكافانة ناظر به منشأ همه انواع حق، از مهم‎ترين مسائل دانش فلسفه حق به‌مثابه دانشي ميان‌رشته‌اي به‌‌شمار مي‌روند. در اين نوشتار، دانش فلسفه حق به عنوان دانشي نوپا و مستقل معرفي شده و رئوس ثمانيه اين دانش براي نخستين بار بيان مي‌شوند. در گام نخست دانش فلسفه حق، تعريف شده و سپس موضوع آن توضيح داده خواهد شد. در مرحله بعد غرض اين علم و در گام چهارم قلمرو اين دانش نوپا و مباحث آن توضيح داده مي‌شوند. فايده اين علم، جايگاه آن و ارتباط اين علم نوپديد با ديگر شاخه‌هاي دانش و نيز روش تحقيق در آن مطالبي است که در مراحل بعد بيان خواهند شد. واپسين بخش اين نوشتار حاوي نکاتي درباره مؤلف اين علم است. روش تحقيق در اين پژوهش، توصيفي ـ تحليلي است.
كليدواژه‌ها: حق، تكليف، فلسفه حق، معناي حق، انواع حق، صاحبان حق، منشأ حق، رئوس ثمانيه فلسفه حق.