بررسي و نقد راه‌حل كانت در تعارض ضرورت علّي و اختيار

ضمیمهاندازه
5.pdf245.68 کیلو بایت

سال شانزدهم، شماره دوم، پياپي62، زمستان 1397

محمد حسین‌زاده / استادیار مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران    Phsadra@gmail.com
دريافت: 24/01/97                  پذيرش: 20/08/97
چکيده
کانت فیلسوفی ناسازگارگراست که به ناسازگاری تعین علّی و اختیار باور دارد. او می‌کوشد تا رهیافتی ارائه کند که به وسیله آن بتوان هم به تعین علّی و هم به اختیار توأمان معتقد بود. برای این منظور، او هریک از اختیار و ضرورت علّی را در موطنی خاص و جدا از موطن دیگر تبیین می‌کند تا این دو مؤلفه ناسازگار، از یکدیگر جدا باشند و با هم مواجه نشوند. در این مقاله، دیدگاه کانت و راه‌حل او درباره تعارض ضرورت علّي و اختیار تبیین شده است. در بررسی دیدگاه کانت این نتیجه به دست آمد که پنج اشکال به راه‌حل کانت وارد است و با فرض پذیرفتن ناسازگاری ضرورت علّی و اختیار، راه‌حل کانت، راه‌حل مناسبی برای باور به اختیار نیست.
کلیدواژه‌ها: کانت، اختیار، ضرورت علّی، ناسازگارگرایی، نومن، فنومن.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
62
شماره صفحه: 
79