باز تعريف معقول اول براساس مفهوم وجود

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال شانزدهم، شماره سوم، پياپي63، بهار 1398

حسين يزدي/ دانشجوي دکتري فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات     hossein.yazdi20@yahoo.com
محمد سعيدي‎مهر / استاد دانشگاه تربيت مدرس    saeedi@modares.ac.ir
دريافت: 25/06/97                  پذيرش: 25/01/98
چکيده
مسئله اصلي اين مقاله، بررسي تقسيم‌بندي مطرح از معقولات به اول و ثاني منطقي و فلسفي و قرار گرفتن مفهوم وجود تحت عنوان معقول ثاني فلسفي است و ذيلاً نقد آن و ارائه دليل بر لزوم ارائه تقسيم‎بندي جديد است و هدف از اين پژوهش بيان بازتعريف دقيق‌تر از معقولات اول و ثاني منطقي و فلسفي و تبيين قرار دادن مفهوم وجود تحت عنوان معقولات اول است. در اين مقاله با اشاره به سابقه موضوع معقولات در انديشه فلسفه اسلامي، استدلال معقول ثاني فلسفي بودن مفهوم وجود مورد مداقه قرار مي‌گيرد و با فرض اصالت وجود استدلال مي‌گردد كه مفهوم وجود مي‌تواند از سنخ معقولات اولي باشد.    
اين مقاله در عين روش بنيادي، مقاله توصيفي نيست، بلکه نقد و ارائه نظر است. در اين مقاله اثبات مي‌شود که اعتباري بودن مفهوم وجود، دليل بر معقول ثاني فلسفي بودن آن نيست. با توجه به مرادهاي مختلف وجود و جداسازي آنها از يكديگر، نظر مختار مقاله تبيين مي‌گردد و در پايان با توجه به اشكالات و پاسخ‌هاي مطرح در متن مقاله، بازتعريفي از معقول اول، معقول ثاني فلسفي و معقول ثاني منطقي ارائه مي‌گردد.
کليدواژه‌ها: معقول اول، معقول ثاني منطقي، معقول ثاني فلسفي، مفهوم وجود، مفهوم اعتباري.