تبيين فلسفي ضرورت و چرايي صدور اعتبار

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال شانزدهم، شماره سوم، پياپي63، بهار 1398

عبدالله فتحي / استاديار گروه فلسفه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    abdollahfathy@yahoo.com
علي عباسي / عضو هيئت علمي جامعة المصطفي العالميه    
دريافت: 21/05/97                  پذيرش: 11/12/97
چکيده
ما در اقيانوسي از امور اعتباري زندگي مي‌کنيم؛ امور خاصي مانند پول، بانک، تورم، سنت‌هاي اجتماعي، دانشگاه، رئيس‌جمهور و قوانين که از واقعيت‌هاي عيني و فيزيکي نيستند و ويژگي‌هاي فيزيکي ندارند. تلقي عمومي از اين واقعيت‌ها آن است که انسان‌ها اين امور را ايجاد مي‌کنند، اما پرسش مهمي که در اين باب مطرح مي‌شود، اين است که چرا موجودي مثل انسان، دست به ايجاد چنين اموري مي‌زند؟ آيا انسان نمي‌تواند بدون اعتبار اين امور، به اهداف خود برسد؟ اين مسئله در انديشه هر دو متفکر صاحب‌مکتب در حوزه امور اعتباري، يعني علامه طباطبائي و جان سرل مطرح مي‌شود که چرا انسان‌ها در زندگي خود اموري همچون پول، ازدواج، ملکيت، بانک و سازمان را ايجاد يا ابداع کرده‌اند و جايگاه اين امور در فرايند تحقق عمل انساني چيست؟ در اين نوشتار، براي پاسخ به اين پرسش، ابتدا انديشه علامه و سرل در اين زمينه بررسي، و سپس چهار تحليل نو از چرايي و ضرورت صدور اعتبار بيان مي‌شود.
کليدواژه‌ها: اعتبار، امور اعتباري، فعل ذهني، چرايي و ضرورت اعتبار، جهان ـ ذهن.