بررسي تطبيقي كرامت انساني در انديشه كانت و شهيد مطهري

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال شانزدهم، شماره اول، پياپي 61، پاييز 1397

ميترا فرهنگ اصفهاني / دانشجوي دکتري دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)    mitra.farhang97@gmail.com
سيدهاشم گلستاني / استاد دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)    golestani1315@gmail.com
سيدحسين واعظي / دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد اصفهان (خوراسگان)    vaezi1340@gmail.com
عليرضا يوسفي / استاد دانشگاه علوم پزشکي اصفهان    ar.yousefy@gmail.com
دريافت: 23/09/96                  پذيرش: 11/05/97

چکيده
مسئلة کرامت انساني از مطالب بنيادين در سلسله مسائل فلسفه عملي است. اهميت و ضرورت اين مسئله و جايگاه ويژه آن در حل مسائل فلسفي به‌ويژه مسائل انسان‌شناسي، موجب اهتمام ويژه متفکران از جمله ايمانوئل کانت و شهيد مرتضي مطهري به عنوان دو شخصيت تأثيرگذار در حوزه فلسفة غربي و فلسفة اسلامي شده است. در نوشتار حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي به واکاوي ديدگاه اين دو متفکر پرداخته مي‎شود. از رهگذر اين جستار روشن مي‌شود که کانت و شهيد مطهري در اينکه انسان داراي يک ارزش ذاتي است و همين امر او را از مخلوقات ديگر متمايز مي‌کند و نيز در اينکه کرامت انساني تنها با تکامل جنبه عقل نظري انسان حاصل نمي‌شود، اتفاق‌نظر دارند؛ اما در معيار کرامت انساني و مکانيسم فعليت‌ يافتن آن ميان آنها اختلافاتي وجود دارد.
کليدواژه‌ها: کرامت انساني، عقل عملي، عقل نظري، ايمانوئل کانت، مرتضي مطهري.