ارزيابي تفسير قضا و قدر در نظام فلسفي صدرالمتألهين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
15000تومان

سال پانزدهم، شماره چهارم، پياپي 60، تابستان 1397

نسرين توکلي / استاديار الهيات و علوم اسلامي دانشگاه پيام نور     tavakoli.nasrin@yahoo.com
دريافت: 9/8/96                  پذيرش: 25/3/97
چکيده
مراتب علم الهي در انديشه صدرالمتألهين عبارت‌اند از: عنايت، قلم، قضا، لوح محفوظ و قدر. صدرالمتألهين با جامع‌نگري به تفسير قضا و قدر مي‎‌پردازد و ضمن تبيين قضا و قدر ذاتي که مورد اهتمام فلاسفه مشاء است، قضا و قدر فعلي را نيز که مورد نظر متکلمان است، تبيين مي‌کند. در نوشتار حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي و با بهره‌گيري از آثار مختلف صدرالمتألهين، تفاسير قضا و قدر در نظام فلسفي حکمت متعاليه جمع‌آوري، دسته‌بندي، تنظيم و تقرير گشته و در پايان، ضمن برشماري نقاط قوت اين ديدگاه، برخي کاستي‌هاي آن نيز نشان داده شده است.
کليدواژه‌ها: عنايت، قلم، قضا، قدر، صدرالمتألهين.