تحليلي نو از ويژگي‎هاي هستي‌شناختي عمل ذهني اعتبار

قيمت مقاله الكترونيكي: 
15000تومان

سال پانزدهم، شماره چهارم، پياپي 60، تابستان 1397

عبدالله فتحي / استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    abdollahfathy@yahoo.com
مجتبي مصباح / دانشيار گروه فلسفه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    m-mesbah@Qabas.net
دريافت: 30/06/96                  پذيرش: 8/2/97
چکيده
گزاره‌هاي ناظر به امور رايج زندگي، دربردار‎نده‌ امور خاصي همچون آدرس، خانه، پول، حساب بانکي، حوزه، دانشگاه، رئيس‎جمهور، تورم و قانون هستند که در زمره واقعيت‎هاي عيني مثل اوصاف وجودي اشيا قرار ندارند. در ادبيات فلسفه اسلامي، اين امور را امور اعتباري ناميده‌اند و معمولاً هيچ واقعيت وجودشناختي‌اي برايشان قائل نيستند؛ اما پرسش‎هاي فلسفي جدي و حل‎نشده‌اي در اين ‌باره مطرح است. در ميان اين پرسش‌ها دو چيز به‎روشني از يکديگر قابل تمييز است: يکي اعتبار به عنوان فعلي که منشأ تحقق امور اعتباري است و ديگري خود امور اعتباري. در اين مقاله، بخشي از مباحث مربوط به اعتبار بررسي مي‎شود. مسئله‌ اصلي مقاله اين است که اعتبار، چه ويژگي‎هاي هستي‎شناختي‎اي دارد؟ در ذيل اين پرسش، به مسائل فرعي‌تري همچون نسبت اين فعل و آگاهي، مادي يا مجرد بودن آن و نيز چيستي غايت آن پرداخته شده است.
کليدواژه‌ها: اعتبار، امور اعتباري، فعل ذهني، قصد، آگاهي، حيث التفاتي، زمينه و محتواي اعتبار.