منشأ حق‌هاي تكويني‎

قيمت مقاله الكترونيكي: 
15000تومان

سال پانزدهم، شماره سوم، پياپي 59، بهار 1397

سيدمحمود نبويان / دانشيار گروه فلسفه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     nabaviyan@gmail.com
مهدي مشكي / مربي گروه فلسفه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره     meshki.qom@gmail.com
دريافت: 23/06/96                  پذيرش: 15/01/97
چکيده
معناي حق، چيستي حق، تلازم حق و تکليف، انواع حق و منشأ حق برخي از مسائل مهم نظري در فلسفه حق است. مسئله «منشأ حق‌هاي تکويني» (که از آن به حق‌هاي فطري، ذاتي و طبيعي نيز تعبير مي‌شود) يکي از مسائل مهم در مباحث مربوط به حق مي‌باشد. امروزه ادعاهاي بسياري درباره حقوق بشر و حق‌هاي ذاتي مانند حق حيات و حق آزادي مي‌شود. سرنوشت مباحث گوناگون سياسي در حوزه مهم حقوق بشر، به حل مسئله منشأ حق‌هاي ذاتي ادعايي در حقوق بشر گره خورده است. با فرض قبول ذاتي بودن برخي حق‌ها، منشأ پيدايش چنين حق‌هايي نيازمند بررسي جدي است. آيا انسان از آن جهت که انسان است، حق‌هايي دارد؟ آيا کرامت انسان، منشأ حق‌هاي مذکور است؟ به نظر مي‌رسد منشأ حق‌هاي ذاتي يا تکويني بشر، منحصر در ملکيت تکويني و خداي متعال است.
کليدواژه‌ها: حق، فطري، ذاتي، تکويني، طبيعي، منشأ و حق تکويني.