مباني تصور ذات الهي از ديدگاه علامه طباطبائي

قيمت مقاله الكترونيكي: 
15000تومان

سال پانزدهم، شماره سوم، پياپي 59، بهار 1397

مريم باروتي / دانشجوي دکتري حکمت متعاليه دانشگاه تربيت مدرس       Barooti1719@yahoo.com  
رضا اکبريان / استاد فلسفه دانشگاه تربيت مدرس      dr.r.akbarian@gmail.com  
قاسم کاکايي/ استاد فلسفه دانشگاه شيراز         ghkakaie@gmail.com
دريافت: 18/06/95                  پذيرش: 22/03/96

چکيده
علامه طباطبائي در «اصول فلسفه»، واقعيت را تصور ذات الهي مي‌داند؛ اما در آثار گوناگون خود تصورات متفاوتي از ذات الهي (به صفت منحصر يا لوازم يا...) ارائه مي‌نمايد و نيز تصورات مختلفي از واقعيت تبيين مي‌کند. در اين مقاله تلاش شده است تا تصور مختار علامه طباطبائي از ذات الهي، بر اساس مباني آن تبيين و تحليل گردد. اين تصور همان واقعيت وراي اطلاق و تقييد است؛ اما تبيين و تحليل تصور ذات الهي به عنوان واقعيت مقيد، واقعيت مطلق در برابر مقيد و مطلق واقعيت، مطابق با تصور مختار از ذات الهي و مباني موردنظر علامه طباطبائي نيست؛ هرچند، ميان اين تصورات با ابتنا بر مباني مختلف، سازگاري برقرار است. در نهايت با تحليل نحوه‌ شکل‎گيري واقعيت مطلق در ذهن از ديدگاه علامه طباطبائي، روش انتزاع علامه به تصور سلبي و سلب تصور منوط مي‌گردد.
کليدواژه‌ها: واقعيت، تصور، ذات الهي، سلب تصور، تصور سلبي، علامه طباطبائي.