مباني و قواعد فلسفي كلام و كتاب الهي در هستي‎شناسي نوين صدرالمتألهين

قيمت مقاله الكترونيكي: 
15000تومان

سال پانزدهم، شماره سوم، پياپي 59، بهار 1397

سيدمحمدحسين ميردامادي / دانشجوي دکتري فلسفه اسلامي دانشگاه اصفهان    smhm751@yahoo.com     
سيدمهدي امامي جمعه / دانشيار گروه فلسفه و کلام اسلامي دانشگاه اصفهان       m.amami lta.ui.ac.ir 
دريافت: 18/10/95                  پذيرش: 18/07/96
چکيده
يکي از مباحث الهيات، بحث کلام حق‌تعالي و متکلم بودن خداوند است. اين مسئله با روش حکمت متعاليه صدرالمتألهين، تحت عنوان بحث کلام و کتاب در کتب مختلف صدرالمتألهين آمده است. وي با ديدگاهي وجودشناختي و‎ با ذهن انتزاعي و تجريدي خود و با مدد آيات و روايات به بررسي کلام و کتاب الهي پرداخته و از مباني فلسفي خود در تبيين مسئله بهره جسته است. صدرالمتألهين نگاهي معرفت‎شناسانه به هستي دارد و اصولاً ميان هستي و هدايت‌هاي الهي جدايي نمي‌بيند. عالم و مراتب آن از نظر او، سراسر دلالت و به مثابه الفاظ انباشته از معنايند و براين‎اساس هر مرتبه از هستي از حيثي کلام است و از حيث ديگر کتاب؛ اما اينها نه شعر و تخيل است و نه صرف شهود عرفاني، و هنر صدرالمتألهين در همين‌جاست که با رويکرد وجودشناختي، به تبيين فلسفي ـ حکمي اين ساحت از هستي پرداخته است که مي‌توان براي آن قواعدي تنظيم کرد. در اين مقاله، اين قواعد استخراج و تبيين مي‌شود.
کليدواژه‌ها: کلام، کتاب، مراتب وجود، متن هستي، صدرالمتألهين.