ارزيابي اشكالات كريپكي عليه نظريه‌هاي وصفي در باب نام‌هاي خاص

قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال پانزدهم، شماره اول، پياپي 57، پاييز 1396

مهدي همازاده ابيانه / دکتري فلسفه ذهن پژوهشکده علوم شناختي تهران                       Mhomazade@yahoo.com

سيدابوالقاسم حسيني ژرفا / استاديار دانشگاه اديان و مذاهب                                                   azharfa@gmail.com

دريافت: 14/9/95 ـ پذيرش: 30/3/96

چکيده

اين مقاله با ارائة مختصري از نظرية فرگه دربارة اسامي خاص، اشکالاتي را که کريپکي عليه اين تئوري اقامه کرده بررسي نموده است. نويسندگان با تفکيک دو تعبير مختلف از نظرية فرگه ـ که کريپکي نيز بدان اذعان دارد ‌ـ تعبير اول را در برابر اشکال کريپکي پيرامون ضرورت در جهان‌هاي ممکن، ناکام مي‌داند. سپس با بيان دو تقرير (ذهني و عيني) از تعبير دوم تئوري فرگه، اشکال کريپکي عليه تقرير عيني، با استناد به موارد اشتباه کاربران زبان در ارتباط دادن يک دسته اوصاف به يک مدلول خارجي را نيز وارد مي‌بيند؛ اما نگارندگان در ادامه با طرح اشکالات مختلف کريپکي عليه تقرير ذهني، به دفاع از اين تقرير در برابر اشکالات مذکور برمي‌خيزند و جز دربارة جملات وجودي (اثباتي و سلبي)، اشکالات ديگر را در زمينة معماهاي اين‌هماني و جايگزيني و... پاسخ مي‌گويد. مقاله در پايان نتيجه مي‌گيرد كه تقرير ذهني از تعبير دوم تئوري فرگه، کمترين اشکالات و بيشترين قدرت تبيين را داراست و نسبت دو گروه تئوري‌هاي «دلالت/ارجاع مستقيم» و «تعبير اول تئوري فرگه»، موجه‌تر به نظر مي‏رسد.

كليدواژه‌ها: فرگه، کريپکي، نام‌هاي خاص، دلالت، اوصاف معرف.