تاريخ دليل تباين

فصل‏نامه‏اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى زمستان 1395

مهدى عظيمى / استاديار دانشگاه تهران             mahdiazimi@ut.ac.ir

دريافت: 17/6/94               پذيرش: 19/5/95

چكيده

تدوين «تاريخ منطق دوره اسلامى» نيازمند بسى پژوهش هاى تاريخى درباره مسائل جزئى اين منطق است. جستار كنونى بر يكى از آنها انگشت مى نهد: اثبات عكس سالب كلى از رهگذر تباين موضوع و محمول آن (دليل تباين)، كه تئوفراستوس و ائودموس آن را ابداع كردند. اين ابداع در جنبش ترجمه از طريق «فى انعكاس المقدّماتِ» اسكندر افروديسى (ترجمه ابوعثمان دمشقى) به فارابى و ابن سينا مى رسد. دليل تباين در طول تاريخ منطق در جهان اسلام، فراز و نشيب هاى بسيارى از سر گذرانده كه در اين مقاله به تفصيل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 

كليدواژه ها: عكس سالب كلى، تباين، تئوفراستوس، ائودموس، اسكندر افروديسى، تاريخ منطق اسلامى.