روش علامه طباطبائى در استنباط مسائل علوم انسانى دستورى از آموزه هاى ارزشى دين

ضمیمهاندازه
6.pdf1.59 مگابایت

فصل‏نامه‏اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى زمستان 1395

عباس گرائى / دانشجوى دكترى حكمت متعاليه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                                 geraei2144@qabas.net

على مصباح / دانشيار گروه فلسفه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                 a-mesbah@qabas.net

دريافت: 25/7/94               پذيرش: 10/6/95

 

چكيده

در اين تحقيق با تعريف علوم انسانى توصيفى و دستورى و بيان تفاوت روش تحقيق آنها نشان مى دهيم كه از منظر علامه طباطبائى ارزش ها در تعيين اهداف و جهت دهى به مسائل علوم انسانى دستورى نقشى اجتناب ناپذير خواهند داشت. ازاين رو براى توليد علوم انسانى دستورى سعادت آفرين، نيازمند نظام ارزشى جامع نگر و كاملِ دين حق هستيم، و ازآنجاكه مسائل علوم انسانى دستورى بعد از تعيين هدف و دستيابى به توصيف هاى لازم شكل مى گيرند، رويكرد ايشان در استنباط مسائل اين علوم در سه مرحله تبيين شده است: 1. گردآورى مبانى و توصيف هاى لازم؛ 2. بيان يا دست كم در نظر داشتن اهداف دين حق در مسئله؛ 3. تنظيم پاسخ مسئله.

 

كليدواژه ها: علوم انسانى دستورى، ارزش ها، ارزش هاى دين حق.

 

 


 

سال انتشار: 
14
شماره مجله: 
54
شماره صفحه: 
113