تحليل و بررسى لوازم فلسفى و دينى فيزيك كوانتوم

ضمیمهاندازه
8.pdf1.07 مگابایت

فصل نامه اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى بهار 1395

سيدجابر موسوى راد / دكتراى فلسفه دين دانشگاه تهران                 mousavirad313@tahoo.com

دريافت: 14/11/93               پذيرش: 19/8/94

 

چكيده

فيزيك كوانتوم بر مبناى اصل عدم تعين و پيش بينى ناپذيرى در حوزه اتمى بنا شده است. پس از ظهور اين فيزيك، برخى تلاش كردند تا برخى لوازم فلسفى و دينى را از اين فيزيك استفاده كنند. بى پايه شدن اصالت واقع، از بين رفتن اعتبار اصل عليت و از بين رفتن اعتبار اصل سنخيت، از جمله لوازم فلسفى اى هستند كه از اين فيزيك گرفته شده اند. واضح است كه اين لوازم فلسفى بر برخى از اعتقادات دينى نيز اثرگذارند. علاوه بر اين لوازم فلسفى، برخى نتيجه اين فيزيك را بى اعتبار شدن برهان نظم و بعضى ديگر اين فيزيك را راهى جديد براى اثبات خداوند دانسته اند. همچنين فيلسوفان مؤمن و خداباور نتايجى دينى نظير اثبات اختيار آزاد و اثبات مشيت و قيوميت خداوند را از اين فيزيك اخذ كرده اند. در اين مقاله ضمن بررسى اين لوازم، اين نتيجه پذيرفته شده است كه اين فيزيك هيچ لازمه خاص فلسفى يا دينى اى ندارد.

 

كليدواژه ها: كوانتوم، خدا، برهان نظم، اصل عليت، اصالت واقع.

 


 

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
183