ويژگى هاى موضوع علوم انسانى و دلالت هاى روش شناسانه و غايت شناسانه آنها

ضمیمهاندازه
4.pdf1.37 مگابایت

فصل نامه اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى بهار 1395

احمدحسين شريفى / دانشيار گروه فلسفه مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره        sharifi1738@yahoo.com

دريافت: 24/9/93                    پذيرش: 16/1/94

 

چكيده

اين نوشتار، با روش توصيفى و تحليلى، در پى تبيين ويژگى هاى موضوع مورد مطالعه علوم انسانى يعنى كنش هاى انسانى، و تعيين دلالت هاى روش شناختى و غايت شناختى آنهاست. وابستگى موضوع مورد مطالعه علوم انسانى به آگاهى، اراده، اختيار، نيازها، مقتضيات زمانى و مكانى، و ويژگى هاى فرهنگى محققان و همچنين هدفمندى، معنادارى، انتزاعى بودن و تأثيرپذيرى كنش هاى انسانى از پيامدهاى احتمالى، مهم ترين ويژگى هاى موضوع علوم انسانى اند. بررسى هاى اين نوشتار نشان مى دهد كه توجه به اين ويژگى ها، موجب مى شود: اولاً به پيچيدگى مطالعه كنش هاى انسانى اذعان كنيم؛ ثانيا از انحصار روش علوم انسانى در روش تجربى بپرهيزيم و حتى الامكان در بررسى هاى خود از روش هاى مختلفِ كشفِ واقعيت بهره گيريم و ثالثا هدف علوم انسانى را در راستاى هدف غايى فعاليت هاى انسانى ترسيم كنيم.

 

كليدواژه ها: علوم انسانى، روش علوم انسانى، غايت علوم انسانى، كنش هاى انسانى، معنادارى كنش هاى انسانى.

 


 

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
83