خداشناسى با محوريت وجوب بالذاتمرحله دوم از راه صديقين

ضمیمهاندازه
3.pdf1.37 مگابایت

فصل نامه اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى بهار 1395

سيدمحمد انتظام / دانشيار گروه فلسفه دانشگاه مفيد           entezam@mofidu.ac.ir

دريافت: 9/9/93               پذيرش: 18/8/94

چكيده

براى نخستين بار فارابى از امكان شناخت صفات و فعل خداوند با تأمل در وجوب وجود و لوازم آن سخن گفت. ابن سينا و پس از او صدرالمتألهين، روشى را كه فارابى به آن اشاره كرده بود با نگاهى جامع و دقيق تر پى گرفتند و آن را راه صديقين ناميدند. راه صديقين در تعريفى كه ابن سينا و صدرالمتألهين از آن ارائه دادند به دو مرحله كلى تقسيم شد. مرحله نخست، اثبات وجود واجب الوجود بالذات با برهان وجودمحور است كه از آن به برهان صديقين تعبير كردند. مرحله دوم، شناخت صفات و فعل خداوند با تأمل در واجب بالذات بودن خداوند و لوازم آن است كه در اين مقاله از آن به خداشناسى با محوريت وجوب بالذات تعبير كرده ايم. در اين مقاله، مرحله دوم را در پنج گام شامل احديت، واحديت، نگاهى كلى به صفات خداوند، مصداق شناسى صفات، و چگونگى فعل خداوند، سامان داده ايم و محوريت وجوب وجود را در محورهاى پنج گانه نشان داده و از اين طريق امكان اين نوع خداشناسى را به اثبات رسانده ايم.

 

كليدواژه ها: وجوب وجود، وجوب بالذات، راه صديقين، برهان صديقين، خداشناسى.

 


 

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
51
شماره صفحه: 
55