اثبات ماهيت دوگانه حق از منظر علامه طباطبائى

ضمیمهاندازه
5_OP.PDF593.13 کیلو بایت

فصل نامه اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى زمستان 1394

سيدعباس موسوى / استاديار گروه فلسفه دانشگاه الزهرا عليهاالسلام                       moosaviseyyed@yahoo.com

دريافت: 29/7/93               پذيرش: 18/6/94

 

چكيده

نوشتار حاضر درباره يكى از بحث هاى مهم فلسفه حق است و آن اينكه آيا «حق» در كاربرد «حق داشتن» از نظر علامه طباطبائى امرى تكوينى است يا اعتبارى؟ به اين معنا كه وقتى حق داشتن در سياست و حقوق و اخلاق به كار مى رود، با قطع نظر از جعل جاعل آيا واقعيت نفس الامرى دارد يا امرى اعتبارى است؟ با توجه به اينكه علامه طباطبائى از شخصيت هاى برجسته و صاحب نظر در علوم انسانى بوده و نظرش در مسئله حق تأثيرگذار است، نوشتار حاضر به بررسى نظر ايشان در اين زمينه مى پردازد و درصدد اثبات اين مدعاست كه طبق مبانى و انديشه هاى ايشان در تفسير شريف الميزان، چنين نيست كه حق فقط ماهيتى اعتبارى داشته باشد؛ بلكه ايشان براى حق ماهيتى دوگانه (اعتبارى و تكوينى) قايل است. تبيين اطلاعات در اين پژوهش به روش تحليل عقلى و انتقادى بوده و جمع آورى اطلاعات به صورت مطالعه اسنادى انجام شده است.

 

كليدواژه ها: حق، حق طبيعى، تكوينى، اعتبارى، قراردادى، علامه طباطبائى.

 


 

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
50
شماره صفحه: 
101