نگاهى به شبهات خطاناپذيرى علم حضورى و پاسخ آنها

ضمیمهاندازه
4_OP.PDF561.9 کیلو بایت

فصل نامه اى علمى ـ پژوهشى در زمينه علوم فلسفى زمستان 1394

محمد سربخشى / استاديار مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس سره                              sarbakhshi50@yahoo.com

دريافت: 22/6/93               پذيرش: 11/2/94

چكيده

تقسيم علم به حضورى و حصولى از مهم ترين تقسيمات علم در معرفت شناسى اسلامى است. معرفت شناسان معتقدند علم حضورى به سبب آنكه مواجهه با خود معلوم است و واسطه اى در كارش نيست، ارزش معرفت شناختى مطلق دارد و راهيابى خطا در آن ممكن نيست. از طرفى شبهات بسيارى در اين باره مطرح شده است تا به نحوى خطاناپذيرى در اين نوع علم انكار گردد. مقاله حاضر با تكيه بر نفى واسطه از علم حضورى و تأكيد بر خطاناپذيرى آن به رفع شبهات مطرح شده مى پردازد.

 

كليدواژه ها: علم حضورى، خطاناپذيرى، عينيت علم و معلوم، تشكيك پذيرى، توجه، غفلت.

 


 

سال انتشار: 
13
شماره مجله: 
50
شماره صفحه: 
75