امكان طرح عالم خيال بنابر تلقّى ملّاصدرا در پديدارشناسى هرمنوتيك هنر

ضمیمهاندازه
4.pdf1.4 مگابایت

 سال نهم، شماره چهارم، تابستان 1391، 101ـ126

 مهدى ناظمى قره باغ*
محمدجواد صافيان**

چكيده
عالم خيال از زمان فارابى تا ملّاصدرا، تطورات گوناگونى را در فلسفه اسلامى پشت سر گذاشته است. با تمركز بر فلسفه ملّاصدرا و پرهيز از ديدگاه هاى عرفانى و با استمداد از روش پديدارشناسى، مى توان بى آنكه گرفتار صحت و سقم براهين متعارف فلسفى در اين باب شد، در باب رتبه اى از عالم خيال، كه بين الاذهانى و در عين حال مقيد باشد، تبيينى ارائه داد كه عالم ـ خيال ـ مضمون نام مى گيرد. عالم ـ خيال ـ مضمون، شأن خيالى نسبت وجودى انسان با وجود و مقوم رفتارهاى خيال ـ مضمون او در عرصه هاى گوناگون از جمله هنر است. بهره گيرى از عالم ـ خيال ـ مضمون، مى تواند راه گشاى فهم بهتر هنر در فلسفه هايدگر باشد و نارسايى آن فلسفه را در فهم هيئت هاى هنرى متكثر جبران كند.

كليدواژه ها: عالم خيال، عالم ـ خيال ـ مضمون، پديدارشناسى هنر، ملّاصدرا، هايدگر.

---------------------
* دانشجوى دكترى فلسفه دانشگاه اصفهان.     s.m.nazemi.g@gmail.com
** استاديار گروه فلسفه دانشگاه اصفهان.     javadsafian777@gmail.com
دريافت: 25/10/90               پذيرش: 26/4/91.
 

سال انتشار: 
9
شماره مجله: 
36
شماره صفحه: 
101