وحدت جمعی

تبیین رابطه نفس و بدن: رهیافتی جهت درک رابطه خدا و انسان مبتنی بر اصل امکان فقری و بسیط الحقیقه کل الاشیاء

سال نوزدهم، شماره دوم، پياپي 74، زمستان 1400، ص 59ـ72

نوع مقاله: پژوهشي
مهري چنگي آشتياني / استاديار گروه معارف اسلامي دانشكده شريعتي    mehrichangi@yahoo.com
* حمید اسفندیاری / دانشجوی دكتري حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی مشهد    Hamid.es135@yahoo.com
دريافت: 1400/5/14                  پذيرش: 27/10/1400

سال انتشار: 
1400
دوره: 
19
شماره مجله: 
74
شماره صفحه: 
59
محتوای تغذیه