چرايي و ضرورت اعتبار

تبيين فلسفي ضرورت و چرايي صدور اعتبار

سال شانزدهم، شماره سوم، پياپي63، بهار 1398

عبدالله فتحي / استاديار گروه فلسفه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    abdollahfathy@yahoo.com
علي عباسي / عضو هيئت علمي جامعة المصطفي العالميه    
دريافت: 21/05/97                  پذيرش: 11/12/97
چکيده
ما در اقیانوسی از امور اعتباری زندگی می‌کنیم؛ امور خاصی مانند پول، بانک، تورم، سنت‌های اجتماعی، دانشگاه، رئیس‌جمهور و قوانین که از واقعیت‌های عینی و فیزیکی نیستند و ویژگی‌های فیزیکی ندارند. تلقی عمومی از این واقعیت‌ها آن است که انسان‌ها این امور را ایجاد مي‌کنند، اما پرسش مهمی که در این باب مطرح می‌شود، این است که چرا موجودی مثل انسان، دست به ایجاد چنین اموری می‌زند؟ آیا انسان نمی‌تواند بدون اعتبار این امور، به اهداف خود برسد؟ این مسئله در اندیشه هر دو متفکر صاحب‌مکتب در حوزه امور اعتباری، یعنی علامه طباطبائی و جان سرل مطرح می‌شود که چرا انسان‌ها در زندگی خود اموری همچون پول، ازدواج، ملکیت، بانک و سازمان را ایجاد یا ابداع کرده‌اند و جایگاه این امور در فرایند تحقق عمل انسانی چیست؟ در این نوشتار، برای پاسخ به این پرسش، ابتدا اندیشه علامه و سرل در این زمینه بررسی، و سپس چهار تحلیل نو از چرایی و ضرورت صدور اعتبار بیان می‌شود.
کلیدواژه‌ها: اعتبار، امور اعتباری، فعل ذهنی، چرایی و ضرورت اعتبار، جهان ـ ذهن.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
63
شماره صفحه: 
11
محتوای تغذیه