ماهيت فلسفه تطبيقي

بازخواني حکمت تطبيقي از ديدگاه هانري کربن و جايگاه آن در ايران معاصر

سال بيستم، شماره دوم، پياپي 78، زمستان 1401، ص 129ـ145

نوع مقاله: پژوهشي
* محمدحسن يعقوبيان/ دانشجوي دکتري فلسفه تطبيقي دانشگاه علامه طباطبائي     mohammadyaghoobian@yahoo.com 
احمدعلي حيدري/ دانشيار گروه فلسفه دانشگاه علامه طباطبائي    aah1342@yahoo.de

سال انتشار: 
1401
دوره: 
20
شماره مجله: 
78
شماره صفحه: 
129
محتوای تغذیه