فعل ذهني

تبيين فلسفي ضرورت و چرايي صدور اعتبار

سال شانزدهم، شماره سوم، پياپي63، بهار 1398

عبدالله فتحي / استاديار گروه فلسفه مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره    abdollahfathy@yahoo.com
علي عباسي / عضو هيئت علمي جامعة المصطفي العالميه    
دريافت: 21/05/97                  پذيرش: 11/12/97
چکيده
ما در اقیانوسی از امور اعتباری زندگی می‌کنیم؛ امور خاصی مانند پول، بانک، تورم، سنت‌های اجتماعی، دانشگاه، رئیس‌جمهور و قوانین که از واقعیت‌های عینی و فیزیکی نیستند و ویژگی‌های فیزیکی ندارند. تلقی عمومی از این واقعیت‌ها آن است که انسان‌ها این امور را ایجاد مي‌کنند، اما پرسش مهمی که در این باب مطرح می‌شود، این است که چرا موجودی مثل انسان، دست به ایجاد چنین اموری می‌زند؟ آیا انسان نمی‌تواند بدون اعتبار این امور، به اهداف خود برسد؟ این مسئله در اندیشه هر دو متفکر صاحب‌مکتب در حوزه امور اعتباری، یعنی علامه طباطبائی و جان سرل مطرح می‌شود که چرا انسان‌ها در زندگی خود اموری همچون پول، ازدواج، ملکیت، بانک و سازمان را ایجاد یا ابداع کرده‌اند و جایگاه این امور در فرایند تحقق عمل انسانی چیست؟ در این نوشتار، برای پاسخ به این پرسش، ابتدا اندیشه علامه و سرل در این زمینه بررسی، و سپس چهار تحلیل نو از چرایی و ضرورت صدور اعتبار بیان می‌شود.
کلیدواژه‌ها: اعتبار، امور اعتباری، فعل ذهنی، چرایی و ضرورت اعتبار، جهان ـ ذهن.

سال انتشار: 
16
شماره مجله: 
63
شماره صفحه: 
11

تحليلي نو از ويژگي‎هاي هستي‌شناختي عمل ذهني اعتبار

سال پانزدهم، شماره چهارم، پياپي 60، تابستان 1397

عبدالله فتحی / استاديار گروه فلسفه مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    abdollahfathy@yahoo.com
مجتبی مصباح / دانشیار گروه فلسفه مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ره    m-mesbah@Qabas.net
دريافت: 30/06/96                  پذيرش: 8/2/97
چکیده
گزاره‌های ناظر به امور رایج زندگی، دربردار‎نده‌ امور خاصی همچون آدرس، خانه، پول، حساب بانکی، حوزه، دانشگاه، رئیس‎جمهور، تورم و قانون هستند که در زمره واقعیت‎های عینی مثل اوصاف وجودی اشیا قرار ندارند. در ادبیات فلسفه اسلامی، این امور را امور اعتباری نامیده‌اند و معمولاً هیچ واقعیت وجودشناختی‌ای برایشان قائل نیستند؛ اما پرسش‎های فلسفی جدی و حل‎نشده‌ای در این ‌باره مطرح است. در میان این پرسش‌ها دو چیز به‎روشنی از یکدیگر قابل تمییز است: یکی اعتبار به عنوان فعلی که منشأ تحقق امور اعتباری است و دیگری خود امور اعتباری. در این مقاله، بخشی از مباحث مربوط به اعتبار بررسی می‎شود. مسئله‌ اصلی مقاله این است که اعتبار، چه ویژگی‎های هستی‎شناختی‎ای دارد؟ در ذیل این پرسش، به مسائل فرعی‌تری همچون نسبت این فعل و آگاهی، مادی یا مجرد بودن آن و نیز چیستی غایت آن پرداخته شده است.
کلیدواژه‌ها: اعتبار، امور اعتباری، فعل ذهنی، قصد، آگاهی، حیث التفاتی، زمینه و محتوای اعتبار.

 


 

سال انتشار: 
15
شماره مجله: 
60
شماره صفحه: 
9
محتوای تغذیه